Mötesprotokoll
 

Upprättat i tre identiska exemplar.

Bildande av Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland den 11 november 2001.

Närvarande: Mikael Nykäsenoja (Sandvikens Spelmanslag, Sandviken), Benno Eriksson (Folkdanslaget Rillen, Gävle), Eva-Lise Berglund (ABF och Folkets Husföreningen Hofors), Gunnar Hult (Hagakören, Hofors Blandade kör, Hofors), Sture Kerslow (Valbo Hembygdsförening, Gävle), Per Börjesson (Kulturskolan, Sandviken), Lasse Hedström (Ungdomskören Spectra, Sandviken), Anders Woxberg ( Oklagård, Ockelbo), Bo Kvarnström (Torsåkersbygdens folkdanslag, Hofors), Hans-Erik Björk (Torsåkersbygdens folkdanslag, Hofors), Ove Sundberg (Torsåkersbygdens folkdanslag, Hofors), Eie Gisselson (Lingbo Hembygdsförening, Ockelbo), Harri Rutander (Folkdanslaget Karkelo, Gävle), Göran Olsson (Bro Manskör, Sandviken), Ulf Agstam (Folkdanslaget Rillen, Gävle), Göte Andersson (Sandvikens Spelmanslag, Sandviken) och Calle Dandanell (Folkdanslaget Rillen, Gävle).

1. Mötet öppnades.
2. Val av mötesledning och justeringsmän. Till mötesordförande valdes Calle Dandanell och till mötessekreterare valdes Göte Andersson. Till justeringsmän valdes Eva-Lise Berglund och Göran Olsson.
3. Mötet upprättade närvarolista. Se sammanställning.
4. Mötet godkände förslag till dagordning.
5. Medlemmar i Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland (AF).
Följande tio föreningar redovisade att de vill bli medlemmar i Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland. Sandvikens Spelmanslag, Sandviken (Mikael Nykäsenoja ), ABF Hofors och Folkets Husföreningen Hofors (Eva-Lise Berglund), Valbo Hembygdsförening (Sture Kerslow), Ungdomskören Spectra, Sandviken (Lasse Hedström ), Torsåkersbygdens folkdanslag, Hofors, (Hans-Erik Björk), Lingbo Hembygdsförening, Ockelbo (Eie Gisselson) , Folkdanslaget Karkelo, Gävle (Harri Rutander), Bro Manskör, Sandviken (Göran Olsson) , Folkdanslaget Rillen, Gävle (Ulf Agstam). I denna lista anges föreningens namn, hemkommunen samt vilken person som gav besked för respektive förening.
Följande enskilda personer redovisar att de vill bli medlemmar: Benno Eriksson, Eva-Lise Berglund, Gunnar Hult, Per Börjesson, Anders Woxberg, Göte Andersson och Calle Dandanell.
Alla församlade personer vid mötet företräder föreningar som vill vara medlemmar i AF eller vill vara enskilda medlemmar i den nya föreningen.
Mötet beslöt att medlemsavgiften är 50 kronor per år. Samma avgift gäller för enskilda personer och föreningar. Den nya föreningen skickar ut inbetalningskort till alla som anmält att de vill vara medlemmar.
6. Mötet beslöt att bilda Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland.
Mötet beslöt godkänna förslag till stadgar, med några mindre korrigeringar. Se bifogade stadgar.
7. Mötet beslöt välja Calle Dandanell till ordförande i Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland. Göte Andersson, Eva-Lise Berglund, Per Börjesson och Per-Olof Lund valdes till ledamöter i styrelsen. Anders Woxberg valdes till suppleant.
Mötet beslöt ge styrelsen i mandat att själv kooptera (välja in) ytterligare en suppleant för att styrelsen skall bli komplett.
Till revisorer valdes Gunnar Hult och Göran Olsson.
8. Folkmusikfester år 2002.
Göte Andersson rapporterade att det finns intresse för att genomföra folkmusikfest i Gävle i maj 2002 (Gävle konserthus är intresserade av samarbete med Arrangörsföreningen). I Ockelbo finns en grupp som startat arbetet för att genomföra folkmusikfest sommaren 2002. I Hofors finns intresse och diskussionerna har startat. Även i Sandviken finns intresse för att genomföra folkmusikfester. Se dokumentet Bilda arrangörsförening för Folkmusikfesten i Gästrikland, där det finns en genomgång av läget i de fyra kommunerna.
Den nya arrangörsföreningen ansvarar nu för att i samarbete med samarbetsparter och lokala grupper genomföra evenemang.
9. Inga övriga ärenden diskuterades.
10. Mötet avslutades.

Sandviken 011118Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Tillbaka