Stadgar för Arrangörsföreningen, Folkmusikfest i Gästrikland
 

Antagna vid möte när Arrangörsföreningen bildades den 11 november 2001

Stadgarna är interimistiska fram till 1:a ordinarie årsmöte 2002

§ 1.Namn
Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland (förkortning:AF)
AF är en sammanslutning av organisationer, föreningar och andra intressenter som vill stödja genomförandet av arrangemang i Gästrikland inom folklig musik, danstra-
dition och liknande verksamhet (Folkmusikfester).

§ 2. Ändamål och syften
AF har till ändamål att med medlammarnas stöd verka för arrangemang i Gästrikland inom folklig musik och danstradition och tillhörande frågor; vara kontaktorgan kring administrativa och ekonomiska frågor; sluta avtal som rör arrangemang för planering och genomförande ; initiera och stimulera genomförandet av folkmusikfester ( eller motsvarande) i Gästrikland.

Folkmusikfesten skall innehålla folklig musik,sång och dans och ge utrymme för både amatörer och professionella. Spelmän, dansare, körsångare och andra intresserade deltar.
Samverkan mellan amatörer och professionella stimulerar amatörverksamheten och ger underlag för nya intressanta konsertprogram. Folkmusikfesten prioriterar en bred satsning på barn och ungdom. Folkmusikfesten verkar i första hand i de fyra komm-
unerna i Gästrikland men kan även samarbeta med grannlandskapen.

AF skall eftersträva goda och förtroendefulla kontakter med de olika aktörerna inom verksamhetsområdet

§ 3. Medlemskap
Medlem kan vara organisation, förening eller enskild som stödjer föreningens ändamål och syften.

Medlemskap innebär skyldighet att verka för föreningens syften

Medlem betalar en årligt avgift.

Medlem som inte följer föreningens stadgar och beslut eller som genom klandervärt beteende skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas.

§ 4. Beslutande organ
Beslutande organ är årsmötet, extra medlemsmöte och styrelsen

§ 5. Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti.

§ 6. Årsmöte
Årsmöte skall hållas i september/oktober. Dagordningen skall innehålla följande paragrafer:
- val av mötesledning
- justering av röstlängd
- godkännande av kallelse
- godkännande av dagordning
- verksamhetsberättelse inkl kassarapport och en ekonomisk redovisning på olika       aktiviteter
- revisorernas berättelse
- beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- verksamhets- och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
- fastställande av årsavgift
- val av styrelse
- val av revisorer
- val av valberedning
- övriga val
- behandling av motioner samt förslag och framställningar
- övriga ärenden

Motioner och andra ärenden som medlem önskar behandlat av årsmöte eller extra möte, skall delges styrelsen i god tid före mötet. Det är angeläget att upprätthålla kontinuitet i verksamheten Därför skall föreningen verka för att inte alla styrelse-
möter avgår i samband med årsmöte.

§ 7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter, ordf, kassör, sekreterare och två ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljs årligen och utgör föreningens verkställande organ. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvara-
nde. Frågor avgörs genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan på eget initiativ utse arbetsgrupper

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 8. Revisorer
Föreningens verksamhet skall granskas av två revisorer

§ 9.Valberedning
Styrelsen tar ansvar för tillsättande av valberedning inför ordinarie årsmöte 2002

§ 10. Stadgeändring/upplösning
Beslut om ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall fattas ordinarie årsmöte.

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.
Vid eventuell upplösning skall föreningens behållning sättas in på konto och beslut fattas om hur medlen skall användas. Föreningens handlingar överlämnas till folkrörelsearkivet.


Arrangörsföreningen - Folkmusikfest i Gästrikland

Tillbaka